simple html site development

Ibland behöver man någon att prata med

Sometimes one needs somebody to talk to

Jag har en stark tro på varje persons potentialer att utvecklas och helas via sina utmaningar – och möjligheten att göra jorden till en bättre plats att leva på. 
Jag har valt att bli terapeut för att få arbeta med att transformera motgångar, smärtor och trauman till värdefulla resurser för personlig utveckling.

Behöver du någon att prata med? Vill du veckla ut dina potentialer?

Jag heter Ivar Poijes, är diplomerad psykosyntesterapeut – utbildad vid PsykosyntesAkademin i Stockholm – och jag erbjuder dig psykosyntesterapi, samtalsstöd och stresshantering med biofeedback.
Första sessionen är alltid utan kostnad.I firmly believe in every person’s potential to develop and heal through their personal challenges – and the opportunity to make this planet a better place to live on.
I have chosen to become a therapist to be able to work on transforming misfortune, pain and trauma to valuable resources for personal development.


Do you need somebody to talk to? Do you want to unfold your potential?


My name is Ivar Poijes, I’m a Psychosynthesis Therapist – with diploma from PsykosyntesAkademin (the Academy of Psychosynthesis) in Stockholm, Sweden – and I offer Psychosynthesis Therapy, personal counselling and help to handling stress using Biofeedback technologies.
The first session is always free of charge.

TERAPI/THERAPY

”From the past, in the presence, towards the future”  ~Roberto Assagioli~

Psykosyntesterapi är en terapiform som ger själ och kärlek stort utrymme. För mig som terapeut är det en självklarhet att terapiarbetet omfattar både det historiskt utmanande som redan hänt dig (starka upplevelser, omvälvande händelser, trauman osv) och det positiva som kan vänta dig i framtiden (personliga potentialer, möjligheter, utveckling etc).


I terapin fokuserar jag på dig och dina specifika förutsättningar och behov. Terapi är en långsiktig process för att ge dig möjlighet att nå djupare förståelse och acceptans av dig själv, din livsresa och dina utmaningar i livet.

En strävan med terapin är att du med större frihet ska kunna göra mer medvetna livsval. En annan strävan är att du ska få tillgång till fler av dina personliga potentialer, att dina inneboende resurser ska vecklas ut och växa sig starkare.


Som terapeut arbetar jag inte enbart med samtal – utifrån dina behov och önskemål kommer vi även arbeta med t.ex. inre bilder, dröm- och symbolarbete, fri teckning, skrivtekniker, kroppsövningar och tekniker hämtade från gestaltterapi och psykodrama.

Jag behandlar allt som sker mellan mig och mina klienter som konfidentiellt, i enlighet med PsykosyntesAkademins etiska ramverk http://psykosyntesakademin.se/psa/etik/

Psychosynthesis Therapy is form of therapy with space for soul and love. For me as a therapist, it’s natural that the therapeutic work I provide incorporates both the challenges that you have already been through (strong experiences, upheaval events, traumas etc) and the positive experience that await you in the future (personal potentials, opportunities, development etc). 


In the therapy my focus is on you and your specific requirements and needs. Therapy is a long term process to give you means to gain a deeper understanding and acceptance of yourself, your life journey and your life´s challenges.

One of the aims of the therapy is giving you the freedom to make more conscious choices in life. Another is to help you tap into more of your personal potential so that your inherent resources will unfold and grow stronger. 


As a therapist, I offer more than only talking therapy. Depending on your needs and wishes, we can work with therapeutic tools like inner images, dreams, symbols, free drawing, writing techniques, body dynamic exercises and techniques from Gestalt Therapy and Psychodrama 

Everything between me and my clients, I treat with strict confidentiality – following the ethical guide lines from PsykosyntesAkademin http://psykosyntesakademin.se/psa/etik/, which are based on ”Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy” issued by British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP).

SAMTALSSTÖD/ COUNSELLING

”There is no certainty; there is only adventure.”  ~Roberto Assagioli~

Ibland behöver man bara någon att prata med.


Jag erbjuder dig samtalsstöd för att underlätta vardagens utmaningar och finna nya perspektiv på tillvaron. Som din samtalspart har jag med mig mina terapeutiska färdigheter och mina övriga livserfarenhet, men vi ägnar oss inte åt formell terapi – även om många samtal kommer ha terapeutiska kvalitéer.


För samtalsstöd tillämpar jag samma konfidentialitet som för terapi, i enlighet med PsykosyntesAkademins etiska ramverk http://psykosyntesakademin.se/psa/etik/

Sometimes you just need somebody to talk to.


I can offer personal counselling to ease your everyday challenges and find new perspectives on your existence. As your counsellor I will utilize my therapeutic skills and other experiences from life, but we will not be in a formal therapy session – even if many conversations will have therapeutic qualities.


I treat counselling with the same confidentiality as therapy according to the guide lines from PsykosyntesAkademin http://psykosyntesakademin.se/psa/etik/, based on ”Ethical Framework for Good Practice in Counselling and Psychotherapy” issued by British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP).

STRESSHANTERING/ STRESS MANAGEMENT

”The brain is the past, the heart is the future”  ~Roberto Assagioli~.

Stress kan ses som vår reaktion på yttre eller inre händelser som vi inte kan styra. Stress är både en psykologisk och en fysiologisk respons. Hög långvarig stress har tydlig negativ påverkan på både mental förmåga och kroppslig hälsa.


Jag hjälper dig att hitta ett sätt att hantera stress genom träning med biofeedback där du lär dig att nå en inre psykofysiologisk balans (s.k. psykofysiologisk koherens). Under stresshanteringssessionerna bär du en pulsdetektor som kopplas upp mot ett datorsystem för att ge dig snabb återkoppling. När du lärt dig tekniken kan du tillämpa den själv utan behov av ett biofeedbacksystem.


För stresshantering tillämpar jag PsykosyntesAkademins etiska ramverk http://psykosyntesakademin.se/psa/etik/ på samma sätt som vid samtalsstöd och terapi.

Stress can be seen as our reaction to external or internal events that we can’t control. Stress is a psychological as well as a physiological response. High long-term stress has a clear negative impact on both mental abilities and physiologic health.


I will help you to find a way to handle stress through training using biofeedback tools, where you learn to reach inner psychophysiological balance (a.k.a. psychophysiological coherence). During the sessions, you will use a pulse-detector connected to a computer system that gives you instant feedback. When you have learnt the techniques, you will be able to use them by yourself without the need of a biofeedback system.


I treat sessions for stress management with the same confidentiality as Therapy according to the guide lines from PsykosyntesAkademin http://psykosyntesakademin.se/psa/etik/.

MIG/ ME

”Your vision will become clear only when you look into your heart.
Who looks outside, dreams. Who looks inside, awakens”
~Carl Gustav Jung~

Jag heter Ivar Poijes. Jag är diplomerad psykosyntesterapeut och har genomgått PsykosynteAkademins internationellt erkända fyraåriga terapeututbildning. PsykosyntesAkademin är medlem av ’The European Association for Psychotherapy’ www.europsyche.org och ’The European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy’ http://psychosynthesis.net

I min terapeutiska verktygslåda finns även lång erfarenhet av att arbeta med Bionergetics (kroppsterapi), Psykodrama (gruppterapi) och att använda Heartmath® Institute’s verktyg för bioofeedback.

Jag leder även terapikurser som arbetar med kroppsdynamisk terapi och psykodrama enligt Carlos Chan's koncept för "Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama". Mer information om dessa finns på http://carloschan.se

Jag bär också med mig långa yrkeserfarenheter från stora organisationer inom mediabranschen.

My name is Ivar Poijes. I’m a Psychosynthesis therapist with diploma from the internationally renowned PsykosyntesAkademin (the Academy of Psychosynthesis) in Stockholm. PsykosyntesAkademin is a member of ’The European Association for Psychotherapy’ http://www.europsyche.org and ’The European Federation of Psychosynthesis Psychotherapy’ http://psychosynthesis.net

In my "therapeutic toolbox" I also carry long experience of working with Bioenergetics (body dynamic therapy). Psychodrama (group yherapy) and using biofeedback tools from Heartmath® Institute.

I am as well running therapy courses according to the Carlos Chan Concept for Body Dynamic Group Therapy with Bioenergetics & Psychodrama. For more info, please go to http://carloschan.se

I also have a lot of experience working with large organisations in media.

KONTAKT/ CONTACT